Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hier lees je de algemene voorwaarden terug van NBG
(laatste wijziging 14-03-2022)

Artikel 1: Definities

1.1 NBG:
NBG gevestigd te Nuenen aan De Pinckart 54, 5674 CC.

1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie NBG enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Opdracht:
De door Opdrachtgever aan NBG verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.

1.4 Financieel Product:
De hypotheek, verzekering, belegging- of spaarrekening of het krediet waarover NBG zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan NBG zal bemiddelen.

1.5 Financiële Instelling:
De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

Artikel 2: Opdracht

2.1  Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en NBG wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat opdrachtgever deze middels een opdrachtbevestiging schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. NBG is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2  Indien een Opdrachtgever na ondertekening van de opdracht tot dienstverlening deze Opdracht intrekt, is de Opdrachtgever de in de opdrachtbevestiging overeengekomen annuleringskosten en de kosten voor de reeds uitgevoerde aanvullende diensten aan NBG verschuldigd.

2.3  NBG behoudt zich het recht om een met de Opdrachtgever afgesproken korting of opslag (in de voor akkoord getekende Opdracht) te corrigeren. Wanneer gedurende het advies- en bemiddelingstraject blijkt dat een afgesproken korting of opslag ten onrechte is toegekend, wordt deze (conform de dan geldende tarieven) gecorrigeerd op de door Opdrachtgever te betalen factuur.

2.4  Alle aan NBG verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met NBG en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij NBG werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.5  Aan NBG verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van NBG, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.6  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door NBG opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.7  Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van NBG en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor NBG werkzaam zijn.

2.8  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door NBG zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen NBG

3.1  Door NBG namens een Financiële Instelling aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële Instelling.

3.2  Aan door NBG gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan NBG een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.3  Door NBG aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan NBG een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 4: Communicatie

4.1  In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan NBG heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht NBG heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2  Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door NBG verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door NBG gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van NBG het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3  Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan NBG heeft bekend gemaakt, mag NBG erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

4.4  Voor wat betreft het ontvangen van informatie over status en voortgang over de opdracht, actuele onderwerpen en nazorgactiviteiten gaat Opdrachtgever er mee akkoord dat NBG deze bij voorkeur digitaal, via e-mail, aan Opdrachtgever verstrekt.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1  Het is NBG toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

5.2  Voor zover NBG bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. NBG is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3  NBG is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6: Honorarium en betaling

6.1  Het voor haar dienstverlening aan NBG toekomende honorarium is begrepen in de aan Opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen en\of in door NBG rechtstreeks aan de Opdrachtgever in rekening te brengen vaste vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Partijen maken steeds op voorhand afspraken over de hoogte en de vorm van het honorarium. NBG informeert Opdrachtgever, voor zover van toepassing, voorafgaand aan de totstandkoming van de Opdracht over de samenstelling en het bedrag van haar honorarium.

6.2  Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. NBG is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van NBG beïnvloeden.

6.3  Facturen van NBG dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door NBG voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.4  Voor zover NBG namens een Financiële Instelling renten of premies aan Opdrachtgever in rekening brengt, dient Opdrachtgever zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, voldoen van in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, dan wel kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft.

6.5  Verrekening door Opdrachtgever van door NBG voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door NBG uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.6  Indien Opdrachtgever de door NBG in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan NBG te voldoen kan NBG de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd, met inachtneming van een minimum van € 40,-, waarover Opdrachtgever BTW verschuldigd is.

6.7  Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.8  Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van NBG aanleiding geeft, is NBG bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

7.1  Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan NBG die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van Opdrachtgever, dat NBG haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2  De opdrachtgever gaat akkoord met inzage in BKR registraties en wordt geacht onderhandse leningen te melden.

7.3  NBG kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.4  Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van NBG zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is NBG bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

7.5  Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan NBG verschafte informatie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van NBG

8.1  Iedere aansprakelijkheid van NBG alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door NBG bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van NBG wordt uitgekeerd, inclusief het door NBG te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2  In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van NBG in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van NBG alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door NBG bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien NBG geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van NBG en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

8.3  De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4  NBG is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5  NBG is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door NBG gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door NBG kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.6  NBG is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan NBG verzonden (email)berichten NBG niet hebben bereikt.

8.7  NBG is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van NBG, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van NBG voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.9  Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met NBG indien NBG zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht

9.1  NBG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor NBG redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van NBG ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2  Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van NBG geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van NBG kan worden gevergd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

10.1  Door Opdrachtgever aan NBG verstrekte persoons gegevens zullen door NBG niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover NBG op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2  Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailing list e.d.van NBG, zal NBG de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Klachteninstituut

11.1  NBG is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) ondernummer 300.01590. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

11.2  NBG conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 100.000,= (zegge en schrijven honderdduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft NBG de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 12: Verval van recht

12.1  Klachten met betrekking tot door NBG verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van NBG, te worden ingediend bij NBG. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

12.2  Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde NBG dan ook in verband met door NBG verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Diversen

13.1  Op alle door NBG uitgebrachte aanbiedingen en offertes als mede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2  In het geval de inhoud van schriftelijk tussen NBG en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van het geen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

13.3  Uitsluitend op briefpapier van NBG weergegeven en daartoe bevoegde functionarissen vastgelegde afspraken worden als van NBG afkomstig erkend.

13.4  Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden NBG slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen NBG en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

13.5  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

13.6

  1. NBG is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval NBG tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door NBG genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?
Neem contact met ons op.

Heb je een dringende vraag? Dan staan onze adviseurs zowel telefonisch als via WhatsApp ook buiten de reguliere openingstijden voor jou klaar!